De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.


1. Identificatie van de verkoper


  • GARRINCHA
  • Kempes BVBA
  • Handelsstraat 17, 8020 Oostkamp
  • BTW BE 0635670989
  • Tel. 0483/579772
  • E-mail info@garrincha.be

2. Aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden


Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet of via telefoon) door Garrincha aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Garrincha kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”; dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.


3. Totstandkoming verkoop op afstand


Om een product online te reserveren of te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelmandje. Vervolgens kiest hij de hoeveelheid, vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze (zie artikel 6). Om de reservatie of bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift “confirm” in te drukken en de betaling uit te voeren.

De producten en hun omschrijving die op www.garrincha.be terug te vinden zijn, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatie of bestelling te plaatsen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Garrincha behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan Garrincha weigeren uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die Garrincha besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

In geval van overmacht kan Garrincha haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.


4. Eigendomsoverdracht


In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.


5. Prijzen


Alle goederen zijn inclusief BTW.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.


6. Betaling


De klant kan naargelang de formule zijn internetbestelling betalen online, via een klassieke overschrijving op ons rekeningnummer BE71 7350 4077 7269, of ter plaatse.


7. De herroepingstermijn


Binnen de 14 dagen nadat Garrincha op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen terugbetaald onder de vorm van een waardebon/credits. Er wordt echter geen cash geld teruggeven aan de kassa.


8. Intellectuele Rechten


Garrincha blijft eigenaar van alle intellectuele rechten (auteursrecht, merkenrecht, tekeningen, modellen, …) die betrekking hebben op hun diensten of producten of die betrekking hebben op de inhoud van de huidige internetsite met inbegrip van informatie, fotos, videos enz. Iedere reproductie, publicatie, doorsturen aan derden of ieder ander gebruik van de intellectuele eigendom van Garrincha is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Kempes BVBA.


9. Persoonsgegevens


9.1. Door producten/diensten op de website van Garrincha te kopen, gaat de koper akkoord dat zijn persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres) door Garrincha bewaard en bewerkt worden.


9.2. Garrincha zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van de bestelling van de koper.


9.3. Conform de wet beschikt de koper over een recht van toegang, verbetering of schrapping van zijn persoonsgegevens die hem betreffen en die door Garrincha worden bewaard: dergelijke verzoeken moeten gericht worden hetzij naar het volgend emailadres info@garrincha of per brief aan het volgende adres: handelsstraat 17, 8020 Oostkamp.


Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


10. Risico en aansprakelijkheid.


10.1. Noch Garrincha, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van de club, behoudens ingevolge opzet of grove schuld in hoofde van Garrincha, haar medewerkers of haar aangestelden. Het gebruiken van de door Garrincha ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het lid.


10.2. Noch Garrincha, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club, behoudens in gevolge opzet of grove schuld in hoofde van JIMS, haar medewerkers of haar aangestelden.


10.3. De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Garrincha of van haar aangestelde.


11. Medische toestand.


11.1. De klant verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.


11.2. Men mag geen gebruik maken van de Garrincha formules indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou schaden.


AKKOORD:


Door de betaling uit te voeren voor onze activiteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.